Posted on

I. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 15. 5. 2020

SITUÁCIA

Aktuálna vývojová fáza vinohradov je väčšinou v rozpätí 5 – 7 vyvinutých listov (BBCH 15-17). V dôsledku chladného počasia v tomto týždni je aktuálne rast letorastov troška pozastavený.

PERONOSPÓRA (Plasmopara viticola)

V tomto týždni sa vyskytli prvé mierne zrážky, ktoré ešte nespĺňajú podmienky primárnej infekcie pre vznik a šírenie choroby.

Odporúčané ošetrenie:

Preventívne proti peronospóre viniča aplikujeme: CuproTonic 0,2 %

MÚČNATKA (Erysiphe necator)

Vplyvom teplôt v zimnom období, ktoré len krátkodobo klesali pod -16 °C, prišlo k nízkej intenzite obmedzenia redukcie prezimujúceho mycélia múčnatky viniča v spiacich púčikoch, ako aj kleistotécií v dreve pod kôrou viniča a v opadaných napadnutých listoch z predchádzajúceho roka.

Konídie múčnatky sa tvoria v prezimujúcom mycéliu múčnatky a sú zdrojom primárnej infekcie na začiatku vegetačného obdobia.  Mladé výhonky viniča, ktoré vyrastú z týchto pukov, sú zdeformované a zakrpatené.

Klíčenie konídií sa vyskytuje pri teplotách medzi 7 – 31 oC. Treba mať na zreteli, že tieto primárne infekcie iniciujú sekundárne infekcie múčnatky. Múčnatka nepotrebuje voľnú vlhkosť na povrchu hostiteľskej rastliny, čiže na povrchu viniča, aby rastlinu infikovala.

Po teplých dňoch v minulom týždni boli na viacerých lokalitách splnené podmienky šírenia primárnej infekcie múčnatky.

Odporúčané ošetrenie:

Ošetrenie vo fenofáze 5 – 7 vyvinutých listov je z hľadiska primárnej infekcie múčnatky nevyhnutné. Treba realizovať ošetrenie viniča hlavne na rizikových polohách, kde sa vyskytuje každoročne múčnatka. Dôležité je aj ošetrenie citlivých odrôd viniča, kde sa dá predpokladať silnejší výskyt choroby.

Preventívne proti múčnatke viniča aplikujeme:
Sírny prípravok (Thiovit Jet alebo Kumulus) 0,6 % + BorOil 0,2 % 

Toto ošetrenie má zároveň dobrú akaricídnu účinnosť.

KUČERAVOSŤ (akarinóza), PLSTNATOSŤ (erinóza) Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis, Tetranychus urticcae

V chladnom období, keď vinohrad rastie pomaly, je vyššia náchylnosť na poškodenie spôsobené hálkovcom viničovým. Roztoče sajú na mladých listoch a rastlinu intoxikujú svojimi jedovatými slinami. Roztoče brzdia rast viniča, spôsobujú nevyrovnaný vývoj pletív prejavujúci sa ako kučeravosť listov a znižujú vitalitu rastliny. Pri väčšom poškodení dochádza takisto k spŕchavaniu kvetenstva. Napadnutie hálkovcami, z hospodárskeho hľadiska, môže mať veľmi významný vplyv na zníženie kvality a aj na výnos hrozna.

Odporúčané ošetrenie:

Vinohrady s prejavom kučeravosti a mladé výsadby odporúčame ošetriť s rovnakou kombináciou, ktorá je odporúčaná proti múčnatke.

S úspechom sa môžu použiť prípravky na báze síry, ktoré vykazujú taktiež dobrý vedľajší účinok proti roztočom.

OBAĽOVAČ MRAMOROVANÝ a OBAĽOVAČ JEDNOPÁSOVÝ (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

Začiatkom mája začal nálet 1. generácie motýľov obaľovačov.

V oblastiach s veľmi silným výskytom je vhodné zvážiť aplikáciu proti prvej generácii húseníc. O vhodnom termíne budete informovaní v závislosti na nasledujúcom vývoji vajíčok. Na väčšine lokalít býva ochrana smerovaná proti druhej generácii obaľovačov. V posledných rokoch škodlivosť obaľovačov a ich výskyt stúpa. Hlavne na predtým neošetrených vinohradoch odporúčame urobiť dôkladnú kontrolu.

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade.

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Na stiahnutie:
Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 15. 5. 2020 (.pdf)