Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 250 /2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na spotrebný tovar kupovaný za účelom osobnej spotreby, u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby. 
Tieto ustanovenia neplatia pre právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania. Zodpovednosť za chyby sa v tomto prípade riadi § 422 a nasl. Obchodným zákonníkom SR.

„Predávajúci“ je spoločnosť Bioka, s.r.o., Chorvátska 100/165, 900 81 Šenkvice, IČO: 47998687, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 102203/B.

„Kupujúci“ je:
1. spotrebiteľ – osoba, ktorá nakupuje na osobnú spotrebu
2. fyzická/právnická osoba – podnikateľ – osoba, ktorá nakupuje za účelom podnikania

PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU CHYBNÉHO TOVARU

Ak sa na kúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Zodpovedná osoba je povinná po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Predávajúci vydá kupujúcemu telefonické alebo písomné (e-mailom) vyjadrenie o vybavení reklamácie  najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Ak tovar zjavne vykazuje chyby, t.j. poškodený prepravný obal, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:
Bioka, s.r.o., Chorvátska 100/165, 900 81 Šenkvice.

Pred zaslaním tovaru prosím vyplňte Reklamačný formulár, ktorý odošlite na e-mail: info@bioka.sk  alebo poštou na adresu, ktorá je rovnaká, ako pre zaslanie reklamovaného tovaru. K reklamovanému tovaru priložte aj daňový doklad o kúpe tovaru.

V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba zásielku preberie, skontroluje tovar a dokumentáciu. Rozhodujúci dátum na lehotu reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný. Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave, prípadne zásielku poistiť.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pre všetky tovary, ktoré sú kupované spotrebiteľom na osobnú spotrebu, je podľa platných zákonov Slovenskej republiky záručná lehota 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu lehotu pre určité druhy tovaru. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak je na predávanom tovare (na obale alebo v návode) vyznačená lehota na použitie (exspirácia), neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebovaním tovaru, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania alebo skladovania a pri živelných katastrofách.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo, ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chýb po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné chyby tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.

Reklamačný poriadok je platný od 20. 4. 2019